اصطلاحات و مدیریت انرژی در کشاورزی

در تقسیم بندی دیگر، در صورتی که امکان تولید و تبدیل شکلی از انرژی در کوتاه مدت وجود داشته باشد آن را تجدیدپذیر[3] و در صورتی که این امکان وجود نداشته باشد آن را تجدیدناپذیر[4] در نظر می گیرند. (Ozkan et al, 2003). تعریف دیگر این است که شکل تجدیدپذیر انرژی تمام شدنی نیست (کوچکی و حسینی 1373). برای تجدید یک شاخه صنوبر که سوزانده می‌شود، ممکن است 60 سال زمان نیاز باشد. این زمان در مقایسه با زمان موردنیاز برای تجدید منابع نفت یا گاز که میلیون‌ها سال می‌باشد، بسیار کوتاهتر و قابل تحمل‌تر است، بنابراین:‌

انرژی در شکل تجدیدپذیر: مانند نیروی انسانی، دامی و بذر، کودهای آلی (Ozkan et al, 2003)،( Kenedy, 2000) ، انرژی خورشید، باد، امواج و آب در حال سقوط.

انرژی در شکل تجدیدناپذیر: سوخت‌های فسیلی (زغال‌سنگ، نفت‌خام و گازطبیعی) و سوخت‌های هسته‌ای (اورانیوم، توریوم، دوتریوم و لیتیوم) کودها و موادشیمیایی و ماشین‌ ها (کوچکی و همکاران 1373)، (Ozkan et al, 2003). البته الکتریسته در صورتی که از منابع آبی تأمین شده باشد، به شکل تجدیدپذیر در نظر گرفته می‌شود (Barber et al, 2001).

تعریف دیگری که وجود دارد، انرژی حمایتی[5] است که منظور از آن، تمامی نهاده‌هایی هستند که بشر برای کمک به تولید بیشتر محصول به سیستم تولید اضافه می‌کند. چه در غیاب بشر نیز اکوسیستم‌ها تولید دارند. تمامی محصولات زراعی امروزی از اهلی کردن اجداد وحشی آنها به وجود آمده‌اند که بدون دخالت بشر نیز قرن‌ها به طور طبیعی رشد و تکثیر یافته‌اند. بشر با حذف رقبای آنها، در اختیار قرار دادن عناصر غذایی و برآوردن سایر نیازها با افزایش تولید محصول مطبوع، نیاز خود را برآورده کرده است. در واقع انرژی حمایتی یک یارانه به شمار می‌آید (Pimentel et al, 1999)، (کوچکی و همکاران، 1376).

  هم ارز انرژی[6]

معادل کمی لحاظ شده برای نهاده‌ها یا ستانده‌ها (محصول) در واقع مبین میزان محتوای انرژی می‌باشد که در فرآیند تولید وارد یا خارج می‌شود. برای مثال هم ارز (معادل) در نظر گرفته شده برای هر ساعت کار انسان برای شرایط کار در مزرعه، 96/1 مگا‌ژول برای کارگر مرد و 57/1 مگا‌ژول برای کارگر زن می‌باشد که معادل با میزان انرژی مصرفی توسط آنها است (Ozkan et al, 2003). برای کار با سختی‌های مختلف جداولی وجود دارد (خلیلی و همکاران 1377). معادل یا هم ارز در نظر گرفته شده برای نهاده‌ها از محاسبه میزان انرژی مصرف شده برای تولید هر واحد آنها به دست می‌آید. برای نمونه، هم ارز در نظر گرفته شده برای هر لیتر گازوییل 7/47 مگا‌ژول می باشد(Kitani, 1998).

  انرژی ورودی[7] و خروجی[8] 

مجموعه محتوای انرژی نهاده‌های مصرف شده در طی فرآیند تولید را انرژی ورودی برای یک سیستم تولیدی گویند که شامل انرژی مصرف شده در طی فرآیند تولید است که شامل انرژی مصرف شده برای انجام عملیات مختلف زراعی یا تولید نهاده‌های مصرفی است (کوچکی و همکاران، 1376). تعریف دیگر، مجموعه انرژی مستقیم (سوخت) و غیرمستقیم (نهاده‌ها) مصرفی می‌باشد (Hulsbergen et al, 2001). معمولاً انرژی صرف شده برای انبارداری و توزیع نهاده‌ها را لحاظ نمی‌کنند (Ercolia et al, 1999)

انرژی ورودی از تشعشع خورشید انرژی اکولوژیک نامیده شده و آنچه که از منابع انسانی وارد می شود، انرژی ورودی کشاورزی می باشد.

انرژی خروجی مجموع محتوای انرژی محصول تولید شده است. از نظر بیولوژیکی کل زیست ماده (بیوماس) تولیدی چه در سطح زمین و چه در زیرزمین تولید به شمار می‌روند (خلیلی و همکاران 1377) اما در محاسبات اقتصادی، محصول دارای ارزش اقتصادی را در نظر می‌گیرند که خود به هدف پژوهشگر بستگی دارد. برای نمونه ممکن است در یک ارزیابی مصرف انرژی در کشت گندم، ملاک فقط دانه برداشت شده باشد، اما در پژوهشی دیگر، دانه گندم به عنوان محصول اصلی و کاه آن به عنوان محصول فرعی در محاسبات وارد شده و حتی ممکن است که ضایعات تولید نیز لحاظ شود. (Goldemberg, 2003),  (Hulsbergen et al, 2001).

برای هر سیستم کشاورزی نسبت انرژی خروجی به انرژی ورودی متناسب با کارایی سیستم می‌باشد. لزوماً سیستمی که کارایی انرژی[9] بالاتری دارد، عملکرد بیشتری ندارد. بلکه موضوع سود و سرمایه است که ممکن است یک نرخ سود پایین برای یک سرمایه‌گذاری بزرگ، مقدار منفعت بیشتری از یک نرخ سود بالا و سرمایه‌گذاری اندک داشته باشد ( Darlington, 1997). کارایی انرژی (یا نسبت انرژی[10])، نسبت انرژی خروجی ناشی از تولید به انرژی هزینه شده برای تولید (انرژی ورودی) نیز تعریف شده است ( ( Hulsbergen, 2001، (‌ Mandal et al, 2002).

بهره‌وری انرژی[11] نسبت محصول تولیدی به‌ازای انرژی مصرف شده است و بیان می‌کند که به‌ازای هر واحد انرژی مصرف شده چه مقدار محصول تولید شده است (Ozkan et al, 2003) , (Barber et al, 2003)،( Singh et al, 1996). برای مثال در صورت مصرف 80 گیگا‌ژول انرژی در یک هکتار و تولید 40 تن سیب‌زمینی، بهره‌وری انرژی در این سیستم برابر با 5/0 کیلوگرم بر مگاژول می‌باشد. یعنی به‌ازای هر مگاژول انرژی ورودی، 5/0 کیلوگرم سیب‌زمینی تولید یا برداشت شده است.

 شدت انرژی[12] یا انرژی ویژه[13]

این شاخص عکس بهره‌وری انرژی می‌باشد و بیان‌کننده انرژی صرف شده برای تولید هر واحد از محصول است (Barber et al, 2001)، و یا برابر با انرژی ورودی به جرم محصول است (Mandel et al, 2002). برای مثال اخیر شدت انرژی برابر 2 مگاژول بر کیلوگرم می‌باشد، یعنی برای تولید هر کیلوگرم سیب‌زمینی 2 مگاژول انرژی مصرف شده است.

  انرژی خالص به دست آمده[14] (افزوده خالص انرژی)

اختلاف انرژی ورودی و انرژی خروجی را انرژی خالص خروجی می‌نامند (Hulsbergen et al, 2001)، (Ozkan et al, 2003). حاصل تفاوت خروجی انرژی ناشی از محصول قابل برداشت از انرژی کمکی ورودی، تعریف دیگر آن می‌باشد (Singh et al, 1996)


[1] . Direct energy

[2] . In direct energy

[3] . Renewable energy

[4] . Nonrenewable energy

[5] . Support energy

[6] . Energy Equivalent

[7] . In put

[8] . Out put

[9] . Energy Efficiency

[10] . Energy Ratio

[11] . Energy Productivity

[12] . Energy intensity

[13] . Specific energy

[14]Net Energy Gain

 

 

برگرفته از وبلاگ محمد قهدریجانی

/ 0 نظر / 2 بازدید