مقاله انرژی در مورد شاخص های انرژی

بررسی و تعیین میزان نسبت انرژی برای تولید سیب زمینی در سطوح مختلف کشت در غرب اصفهان (مطالعه موردی: فریدن و فریدون شهر)

مرادی قهدریجانی محمد*,کیهانی علیرضا,طباطبایی فر سیداحمد,امید محمود

* گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی تهران

در این پژوهش به بررسی و تعیین میزان مصرف انرژی برای کشت سیب زمینی در سطوح مختلف کشت (زیر 1 هکتار، بین 1 تا 5 هکتار و بالای 5 هکتار) منطقه غرب اصفهان (فریدن و فریدونشهر) پرداخته شده است. به این منظور بین سیب زمینی کاران منطقه تعدادی پرسشنامه توزیع گردید. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که بیشترین سهم مصرف انرژی در محصول سیب زمینی مربوط به انرژی شیمیایی با متوسط 51 درصد (کود، به ویژه ازت) بوده و کمترین میزان سهم مصرف انرژی مربوط به انرژی بیولوژیک با متوسط 2 درصد (کارگر) بوده است. همچنین مشخص شد که اثر سطوح مختلف کشت برای محصول سیب زمینی بر میزان کارایی (نسبت) انرژی در سطح 1 درصد معنی دار می باشد به طوریکه با افزایش سطوح زیر کشت برای سیب زمینی از زیر 1 هکتار به بالای 5 هکتار میانگین کارایی (نسبت) انرژی از 3/1 تا 08/2 افزایش یافت. با توجه به نتایج به دست آمده مشخص گردید که اثر نظامهای مختلف زراعی بر میزان نسبت انرژی در سطح 1 درصد معنی دار می باشد. همچنین مالکیت تراکتور و نوع تراکتور بر میزان انرژی سوخت مصرفی در هکتار دارای اثر معنی داری در سطح 1 درصد بود. در پایان نیز توصیه هایی جهت بهینه کردن مصرف انرژی در منطقه داده شده است.

کلید واژه: نسبت انرژی، سیب زمینی، کود، نظام زراعی، فریدن و فریدونشهر

 

/ 0 نظر / 69 بازدید