دنیای مکانیزاسیون کشاورزی

بنده دانشجوی دکتری مکانیزاسیون کشاورزی(گرایش انرژی) هستم

مهر 93
2 پست
آذر 92
1 پست
مهر 92
1 پست
مرداد 92
1 پست
خرداد 92
1 پست
بهمن 91
2 پست
بهمن 90
4 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
2 پست
مهر 90
1 پست
مرداد 90
2 پست
تیر 90
4 پست
خرداد 90
59 پست
بهمن 88
1 پست
دکتری_91
1 پست
isi
1 پست
موتور
1 پست
انمیشن
1 پست
کنفرانس
1 پست
no-till_farming
1 پست
تست
1 پست
زبان
1 پست
دکتری
1 پست