کشاورزی دقیق 1

مقالات کشاورزی دقیق

 

کشاورزی دقیق

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان آباده

 

گردآورندگان:

مهراب محمدنیا                      مریم لطفعلیان

 

 

 مقدمه

کشاورزی دقیق (Precision Farming یا Precision Agriculture) یک مفهوم جدید در کشاورزی امروزی است و بر مبنای وجود ناهمگونی در سطح مزرعه استوار است. یکی از دلایل رشد کشاورزی دقیق در میان دانشمندان و کشاورزان، پیشرفت تکنولوزی در زمینه های مختلف از جمله سیستم تعیین مختصات جغرافیایی GPS, سنسورها, عکسهای هوایی یا ماهواره ای (یا سنجش از دور) و تسحیلات مدیریت اطلاعات جغرافیایی است. بر این اساس اطلاعات جمع آوری شده توسط تکنولوژی های ذکر شده برای انجام محاسبات دقیق در مورد سطح ناهمگونی در مزرعه از جهت های مختلف از جمله مقدار مواد مغذی خاک، گسترش و پخش آفتها بیماریها و علفهای هرز در سطح مزرعه همچنین تصمیم گیری در مورد موعد فعالیتهای مدیریتی و همچنین پیش بینی مقدار عملکرد مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت .

به دست آوردن اطلاعات دقیق و اجرایی در زمینه کشاورزی رویکرد مهمی است که در سال های اخیر با رشد و توسعه صنعت الکترونیک، ارتباطات و بوجود آمدن نرم افزارهای مرتبط عملی شده است. حسگرها و ریزپردازنده های ارزان قیمت به همراه منابع توان و سیستم های ماهواره ای، توانسته است بسیاری از فعالان کشاورزی دنیا را به اطلاعات و داده های با ارزشی درخصوص حرفه شان مجهز نماید. فن آوری اطلاعات (Information Technology) مفهومی است که هم اکنون به موازات دیگر شاخه های علم در کشاورزی با عنوان کشاورزی دقیق (Precision Agriculture) نمود پیدا کرده است. در طی 15 سال اخیر محققان در یافته اند که خصوصیات و پارامترهای مزرعه اعم از خصوصیات گیاه و خاک، تحت تأثیر زمانی و مکانی تغییر پذیرند که با انجام آزمایش های گسترده قابل شهود بود. از طرفی روش های کشاورزی دقیق می توانند پایداری اقتصادی و محیطی تولید محصول را افزایش می دهند.
در کشاورزی مرسوم، هر مزرعه به عنوان یک واحد تلقی می شود و مبنای مدیریتی، شرایط و خصوصیات متوسط مزرعه قرار می گیرد و در نتیجه نهاده ها بر اساس همین خصوصیات تعریف می شوند. اما کشاورزی دقیق با استفاده از فن آوری های اطلاعاتی مزرعه را به واحدهای کوچک تر تقسیم بندی کرده و سپس به تعیین خصوصیات هر واحد می پردازد. در نتیجه استفاده از این فن آوری، تولید کننده ها قادر خواهند بود نهاده ها را در محل دقیق اعمال کرده در نهایت از بیماری و تلفات بکاهند. اما قبل از هر چیزی با فن آوری کشاورزی دقیق آشنا می شویم:
GPS یا سیستم مکانیابی جهانی قلب کشاورزی دقیق است. دریافت کننده GPS وسیله ای است که موقعیت خود ار از طریق چهار سیگنال ماهواره ای و محاسبات مثلثاتی در روی زمین تعیین می کند. خطاهایی که در این سیستم وجود دارد می تواند با نصب یک ایستگاه ثابت که دارای موقعیت ثابت و مشخصی می باشد، کمتر شود. این ایستگاه، سیگنال های فرستاده شده چهار ماهواره را دریافت و پس از مقایسه محل محاسبه شده با محل دقیق خود، مقدار خطا را محاسبه نموده و موقعیت دقیق را به واحدهای سیار در مزرعه می فرستند. این سیستم DGPS  (Differential Global Positioning System) نام دارد. ز آنجایی که کشاورزی دقیق نیاز به سطح بالایی از پردازش اطلاعات دارد، نرم افزارهایی نیاز است تا بتوانند با استفاده از مقادیر اندازه گیری شده و موقعیت مکانی، اطلاعات مفید را کنترل یا تحلیل کنند. سیستم GIS در واقع همین نقش را ایفاء می کند و قادر است با استفاده از خصوصیاتی مثل بافت خاک، نوع محصول، وضعیت مواد مغذی خاک و لایه های مختلفی از اطلاعات را به صورت نقشه توصیف نماید. برخی از این لایه های اطلاعاتی می توانند مستقیماً و با اندازه گیری به دست آیند مثل pH خاک و برخی دیگر از طریق پردازش ریاضی سایر داده ها همان طور که گفته شده، خصوصیات مزرعه ای تغییر پذیرند بنابراین هدف کشاورزی دقیق نیز به تناسب این دو تغییر پذیری اعمال متغیر نهاده ها است. فن آوری نسبی متغیر(Variable Rate Technology) که در کشاورزی دقیق کاربرد فراوانی پیدا کرده است در حقیقت به تجهیزاتی اطلاق می شود که می توانند به طور خودکار میزان استعمال مواد را با توجه به موقعیت مکانی تغییر دهند. در حال حاضر این سیستم ها در کودپاشی‌‌ها، کارنده ها و سیستم های آبیاری توسعه قابل توجهی داشته اند.

معرفی

واژه کشاورزی دقیق را با توضیحاتی که در بخش قبل ذکر شد می‌توان به صورت زیر تعریف کرد:«مدیریت دقیق گیاه و خاک مطابق با شرایط متغیر یک مزرعه». البته در فرهنگ اصطلاحات علمی از واژه هایی چون کشاورزی موضعی (Site specific management) Spot Agriculture نیز استفاده می شود.قدم های اساسی در کشاورزی دقیق عبارتند از:

الف- شناسایی و تشخیص تغییرپذیری

ب- مدیریت تغییرات

ج- ارزیابی عملی

الف- شناسایی و تشخیص تغییر پذیری: این مرحله یک گام اساسی به شمار می رود. یرا هیچ مدیریتی بدون شناخت کافی از مسأله، ممکن نیست. همان طور که گفته شده تغییرات مزرعه ای می توانند مکانیSpatialvariability) ) یا زمانی(Temporal variability) باشند که عمدتاً روش های استفاده شده به تعیین تغیرات مکانی مستلزم مطالعه روند رشد محصول درطول یک فصل زراعی می باشد که چیزی نیست جز تغییرپذیری زمانی. بنابراین کاوش هر دو تغییرپذیری در کشاورزی دقیق ضروری به نظر می رسد .

ب- مدیریت تغییرات: زمانی که تغییرات درمزرعه مطالعه مکان یابی شد، تولید کننده باید براساس دانش زراعی خود مدیریت مناسبی متناسب با آن تغییرات اتخاذ کند. این مدیریت اصطلاحاً مدیریت موضعی محصول (Site-specific crop management) نام دارد کهsscm  مشهوراست. البته هرچه قدر بعد زمانی تغییرپذیری در این شیوه مدیریتی غالب تر باشد، مشکلات بیشتر است. به عنوان مثال در بحث پتاسیم و فسفر، بعد زمانی تأثیرچندانی بر تغییرپذیری آن در مزرعه ندارد در حالی که این مطلب درمورد کودهای نیتروژنه صادق نیست.

ج- ارزیابی عملی: سه مؤلفه اقتصاد، محیط زیست و انتقال فن آوری در این مرحله بیشترین اهمیت را دارند. مهمترین واقعیتی که باید در کشاورزی دقیق قبول کرد این است که اطلاعات وداده ها در این نوع کشاورزی ارزش محسوب می شوند نه فن آوری. بنابراین این داده ها به هر شیوه ای که به دست می آیند، در صورت داشتن دقت بالا و خطای قابل قبول، با ارزش بوده و یک ورودی برای مدیریت موضعی اند. نکته دوّم این است که حفظ محیط زیست همواره به عنوان عامل تأثیرگذار در بوجود آمدن کشاورزی دقیق مطرح بوده است. کاهش استفاده از مواد شیمیایی، سموم، آفت کش ها، افزایش کارایی کودها و در نتیجه افزایش بازدهی نهاده ها، جلوگیری فرسایش خاک  از مزایای زیست محیطی این نوع کشاورزی به شمار می ‌آیند.

واژه انتقال فن آوری، بیشتر مرتبط با انتقال اطلاعات به بخش صنعت و عملیاتی کردن طرح های تحقیقاتی و ترویج برآیند آنها در میان کشاورزان می باشد

جمعیت نیل به اهداف فوق و کاربردی کردن قدم های اساسی کشاورزی دقیق، سیستم های محاسبه ای سیّار اعم از کامپیوتر ها ونرم افزارهای مناسب چون نرم افزارهای GIS برای ثبت داده ها و تحلیل و کنترل آنها مورد نیاز خواهند بود. کترل ادوات و نهاده ها توسط دو روش عمده صورت می گیرد: یکی روش همزمان (Real-time) است که در این روش، خصوصیتی از گیاه یا خاک به صورت پیوسته (On-the-go) اندازه گیری شده و سیستم های کنترلی واقع در تراکتور، به طور همزمان و با استفاده از این اندازه گیری، نهاده مورد نظر را تعیین و اعمال می کنند . این مطلب می تواند در کنترل عمق ادوات کشاورزی نیز قابل استفاده باشد.

روش بعدی که « نقشه مبنا» (Map-based) نام دارد زمانی به کار می رود که نقشه ای از خصوصیات خاک یا گیاه قبلاً توسط حسگرها یا نمونه برداری و با استفاده از ترکیبی از سیستم های GPS و GIS تهیه شده باشد وهم اکنون دراختیار پردازشگر کابین تراکتور باشد.

نکته مهم در این روش این است که باید نقشه مورد نظر اطلاعات بروزی از خصوصیات را ارائه دهد در غیر این صورت کارایی لازم را نخواهد داشت.

در حال حاضر ترکیبی از این دو روش می تواند به عنوان گزینه مطلوب تری پیشنهاد گردد.

حسگرهای پیوسته یا در حال حرکت، برمبنای پنج اصل فیزیکی طبقه بندی شده اند. حسگرهای الکتریکی ومغناطیسی، هدایت/ مقاومت الکتریکی، ظرفیت خازنی ویا القای مغناطیسی را تحت تأثیر جنس تشکیل دهنده یک ماده اندازه گیری می کنند. حسگرهای نوری و رادیو متری نیز از امواج الکترو مغناطیسی برای کاوش سطح انرژی جذب شده، باز تابیده شده یا انتقال یافته توسط وزارت خاک یا بافت گیاه استفاده می کنند. همچنین این حسگرها می توانند از اصل دید ماشین (Machine Vision ) برای شناسایی گونه های مختلف گیاهان یا اندازه گیری تراکم گیاه به صورت « همزمان» بهره بگیرند. حسگرهای صوتی از صدای ایجاد شده توسط درگیری وسیله با خاک و اندازه گیری آن استفاده می کنند. حسگرهای بادی با تزریق مقدار معینی باد به داخل خاک می توانند میزان فشردگی خاک را تعیین کنند. حسگرهای مکانیکی، نیروی ایجاد شده در اثر درگیری یک وسیله با خاک یا گیاه را اندازه گیری می کنند. از این حسگرها ی الکترو شیمیایی شامل غشاءهای یون انتخابی‌ می باشند که دراثرفعالیت یون های مشخصی در محلول خاک، ایجاد ولتاژ می کنند. می توان با کالیبره کردن این ولتاژ، سطح فعالیت یون های انتخابی را کاوش نمود.
اگرچه تولید کنندگان، حسگرهایی را ترجیح می دهندکه دارای ورودی مستقیم به الگوریتم های تصمیم گیری باشند ولی واقعیت این است که حسگرهای ساخته شده، تنها قادر به کاوش غیرمستقیم پارامترهای خاک یا گیاه می باشند. به عنوان مثال، تغییرات هدایت الکتریکی خاک که توسط حسگرهای الکتریکی اندازه گیری می شود بیانگرتغییرات در شوری خاک، رطوبت، بافت و نیز ماده آلی خاک می باشند.

بنابراین افزایش دقت و کارایی حسگرهای مذکور، از جمله چالش های اساسی در تحقق کشاورزی دقیق است.

بنابر توضیحات فوق حال می توان چهار مؤلفه اساسی کشاورزی دقیق را نام برد:
1- سنجش از راه دور
Remote Sensing

2- GIS
3-
DGPS
4-
VRT
ازطریق عکس برداری فضایی از سطح مزرعه می توان اطلاعات مفیدی در خصوص رطوبت موجود در گیاه و خاک، سطح پوشش گیاهی و.... به دست آورد. که به روش سنتی از راه دور معروف است. خصوصیت غیر مخرّب آن باعث می شود که هیچ گونه تصرفی از جهت عبور و مرور ادوات و ماشین ها و یا نمونه برداری در مزرعه صورت نپذیرد ودرنهایت خطای عکس برداری که در چند سال اخیر به حدود چند سانتی متر کاهش یافته است نیزاز نکات قابل توجه این روش محسوب می شود . با همه توصیف هایی که شد، بهترین حالت، ترکیب روش های سنجش از راه دور با نقشه های به دست آمده از روش های دیگر است تا بتوان اطلاعات جامع و مفیدی به دست آورد.

فن آوری نرخ متغیر(VRT) از سه بخش اساسی تشکیل یافته است:

1- کنترل کننده

2- موقعیت یاب

3- فعال کننده

کنترل کننده در واقع شامل تجهیزات دقیقی است که می تواند با استفاده از نقشه، وضعیت مکان مورد نظر را از نظر خصوصیت خاک یا گیاه  پردازش کند. این پردازش به کمک موقعیت یاب می تواند موقعیت یک مکان را با نقطه تعیین شده در نقشه هماهنگ کرده ودر نتیجه تصمیم لازم را برای استعمال نهاد، اتخاذ نماید. سیستم موقعیت یاب در واقع یک دریافت کننده DGPS است که مختصات موقعیت جغرافیایی مکان مورد نظررا از لحاظ طول و عرض جغرافیایی و همچنین ارتفاع نمایش می دهد. در مرحله آخر، فعال کننده، تصمیم اتخاذ شده توسط پردازشگر را عملی می سازد.

تجارب کشورهای مختلف در مورد کاربرد کشاورزی دقیق

1-      مدیریت عناصر غذایی در سیستم های کاشت ذرت و سویا، ایالات متحده آمریکا

سیستم های کشت دیمی وآبی کمربند ذرت آمریکا با مزارع بزرگ و کاربرد فن آوری های جدید شناخته شده است. با وجود این که طی 30 سال گذشته، افزایش عملکرد خوبی در این مزارع رخ داد امّا آلودگی آبهای زیرزمینی (به علت استفاده مداوم ازسموم و کودهای شیمیایی درروش های مرسوم ) معضل اساسی این کشاورزی بوده است. کشاورزی دقیق گرچه ابتدا با هدف ایجاد سود بیشتر متولد شد امّا هم اکنون، نیل به سود پایداروکاهش آلودگی های زیست محیطی از مهمترین نتایج آن است .

درابتدای به وجود آمدن کشاورزی دقیق دراین منطقه، عمدتاً سیستم های VRT، مزارع بزرگ را مدیریت می کرد. به خصوص در کاربرد متغیر کودهای نیتروژنه، فسفاته و پتاسیم ودیگرنهاده ها این سیستم جایگاه خاصی داشت.
امّا با گذشت زمان و توسعه سیستم های مدیریت موضعی (
sscm) مزارع به واحدهای کوچک تری از لحاظ مدیریتی تقسیم شدند. همچنین به علت هزینه بالای نمونه برداری درمزارع وسیع، رویکرد سنجش ازراه دور، حسگرهای on-the-go وتهیه نقشه های عملکردی جایگزین روش های قدیمی گشت. بنابراین کشاورزی دقیق درآمریکا جایگاه خاصی پیدا کرد. البته درمرحله ارزیابی عملی این سیستم مشخص شد که اگر چه با کاربرد این تکنولوژی سطح استفاده از نهاده ها کاهش پیدا کرد امّا افزایش معنی داری درعملکرد محصول مشاهده نشد مچنین روشن نیست که آیا کاربرد VRT می تواند باعث کاهش آبشویی نیترات گردد یا خیر. به هرحال این تکنولوژی فعلا به صورت گسترده وفراگیرکاربرد پیدا نکرده است امّا مطالعه وبررسی ها بویژه در بحث مواد مغذی، چالش اساسی محققان کشاورزی دقیق در آمریکا است.

2 مدیریت کود نیتروژنه در کاشت غلات، شمال اروپا

عملکرد غلات زمستانه و استفاده از کود نیتروژنه در اروپا بالاست. برآوردهایی که در انگلستان و آلمان صورت می پذیرد مبین این است که هزینه استفاده از نیتروژن مازاد وغیرضروری بسیارزیاد می باشد . اگر چه در دانمارک، استفاده از نیتروژن دارای یک حدّ بیشینه است، مطالعات درزمینه کاربرد بهینه میزان نیتروژن وافزایش کارایی آن محور اساسی تحقیقات انگلستان اشاره می شود امّا تحقیقات مشابهی نیزدرکشورهایی چون آلمان ودانمارک درحال انجام است.
برنامه کشاورزی دقیق درجنوب انگلستان درطی 5 سال انجام شد که هدف عمده آن تعیین خط مشی هایی جهت افزایش کارایی نهاده ها و کاهش صدمات زیست محیطی بود
.
این برنامه درعمل شامل 3 مرحله بود:

1) کاوش و بررسی سطح تغییرپذیری درمزارع انگلیس.

/ 3 نظر / 13 بازدید
اجمدنظري

خداراشكرمي گويم كه همكار ما درزمينه علمي وعملي مثل گل ميدرخشد موفق وكاميباب باشيد ازمايادي نمي كني

اجمدنظري

سربلندوسرفرازباشيد درادامه كارموفق باشيد

کیا کیانی

اصلا در حد مهندسی نبود چه به برسه به در حد دانشجوی دکتری بهتر نبود علمی تر می نوشتید ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟